MUDr. Milan Mosnár

Kôstkova 54 Bratislava - Jarovce 851 10
MUDr. Milan Mosnar

+ 421 903 763 491
+ 421 2 62 86 00 33
zubar.mosnar@gmail.com

Reklamačný poriadok

 

1. Účel

Účelom reklamačného poriadku je spriehľadniť vzťahy medzi pacientom, lekárom a zubným technikom v súvislosti s reklamáciou stomatoprotetických prác.

2. Oprávnenosť reklamácie

Reklamovať je možné stomatologické ošetrenie, protetické náhrady chrupu v súvislosti s materiálom a funkčnosťou. Záručná doba je v zmysle § 599, § 620, § 646 novely č. 150/2004 Z.z. Občianského zákonníka 2 roky. Na záručné opravy a úpravy sa vzťahuje obmedzená záručná doba 3 mesiace.

3. Zásady prijímania reklamácie

Záruku na stomatologické a protetické práce si pacient uplatňuje u toho subjektu, kde si zubnú náhardu, výkon objednal a zaplatil. Posúdenie sťažnosti (závady) spadá do kompetencie vykonávateľa - ošetrujúceho lekára a odborného garanta v zubnej technike ak ide o protetickú prácu. Po ich súhlase môže byť reklamácia prijatá.

Pri odmietnutí reklamácie zo strany ošetrujúceho lekára alebo garanta zubnej techniky sa pacient môže odvolať na príslušnej komore zubných lekárov alebo komore zubných technikov. Komisia príslušnej komory, do ktorej predmetná sťažnosť spadá do kompetencie rozhodne o oprávnení nároku. Žiadosť sa podáva v písomnej forme. Podmienkou reklamácie je pravidelná kontrola protetickej práce a preventívne prehliadky v zubnej ambulancii najmenej 1x krát za 6 mesiacov a dobrá hygiena ústnej dutiny.

4. Neoprávnené reklamácie

Reklamovať nie je možné výkony súvisiace so zmenou zdravotného stavu. Reklamácia sa nevzťahuje na defekty spôsobené so športom, úrazom a nesprávnym používaním zubnej náhrady. Reklamácie sa nevzťahujú na výkony (plomby, komplikácie po chirurgických výkonoch) pri malhygiene v dutine ústnej.

Reklamácia sa nedá uplatniť pri neodborných zásahoch do zubno-technických náhrad, pri zmenenom zdravotnom stave pacienta.

Reklamovať nie je možné:

Fixná protetika:

 • Únava a opotrebovanie kovových trecích a retenčných segmentov

 • Opotrebovanie plastových matríc v zásuvných spojoch

 • Opotrebovanie trecícj segmentov teleskopických koruniek

 • Zlomenie, prasknutie živicovej korunky

 • Ochranný mostík (provizórny mostík a korunky)

 • Dodatočná zmena objednaného farebného odtieňa zubnej náhrady

 • Abrázia štandardného materiálu

 • Chyby spojené s bruxizmom

Snímateľná protetika:

 • Odlomenie drôteného ramena spony

 • Zlomenie protézy

 • Slabá adhézia (prilnavosť) protézy

 • Chyby spojené s bruxizmom

 • Usadzovanie zubného kameňa

Záchovná stomatológia:

 • Výplne (plomby) pri veľkch defektoch zubných tkanív, po upozornení ošetrujúceho lekára na iné riešenie (korunkovou alebo inou náhradou)

 • Kompozitné veľké výplne (biele výplne) pri malhygiene dutiny ústnej

 • Výplne (plomby) po uplynutí zákonom stanovenej lehoty

 • Výplne (plomby) pri veľkých defektoch zubných tkanív pri bruxizme

 • Výkony spojené so zanedbaním nariadenej medikamentóznej liečby

 • Výkony pri zamlčaní závažných aspektov zdravotného stavu

 • Komplikácie pri implantátoch pri malhygiene

 • Komplikácie po chirurgických výkonoch pri malhygiene dutiny ústnej

 • Dočasné výplne defektov zubných tkanív

 • Dočasné fixácie fixných náhrad (koruniek a mostíkov)

 • Zuby ošetrené koreňovou výplňou, na ktoré sa nezhotoví do 6 mesiacov korunková alebo mostíková náhrada

5. Lehoty na podanie a vybavenie reklamácií

Pacient je povinný vadu, reklamáciu bezodkladne oznámiť ošetrujúcemu lekárovi najneskôr do 10 pracovných dní. Po uznaní musí byť reklamácia prijatá do 5 pracovných dní a odvzdaná pacientovi v prípade protetickej práce v lehote tak, ako bola prijatá nová protetická práca najenskôr do 15 pracovných dní.

6. Všeobecné ustanovenia

Zubná technika archivuje v zmysle koncepcie odboru zubná technika, ktorá je uverejnená vo Vesníku MZ SR č. 57/2006, odbornú dokumentáciu 5 rokov. Každá zubno-technická náhrada musí bzť identifikovateľná a odborný prevádzkovateľ (fyzická osoba) lebo odborný zástupca (prevádzkovateľ-právnická osoba zubnej techniky)zaručuje technológiu a dodržanie etického kódexu uvedeného v prílohe č. zákona MZ SR č. 578/2004 Zz. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciach v zdravotníctve a vo Vyhláške MZ SR č. 542/2005 o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povoleniach.